Településképi véleményezési eljárás

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendeletét, mely a Településképi Arculati Kézikönyvre épül.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja az, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban - a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendelethez kapcsolódó eljárásokat, valamint a benne foglalt kötelező formanyomtatványokat 2017. szeptember 29-től kell alkalmazni, mely előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket!

Az eljárás lehetőséget ad a polgármester számára, hogy egyes külön jogszabályokban meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről - melyek eseteit és körét a TKR  6. számú melléklete részletesen tartalmazza - véleményt adjon, még az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását megelőzően. Véleményét az önkormányzat főépítészének vagy a helyi Építészeti- műszaki Tervtanácsának álláspontjára alapozva fogalmazza meg. A polgármesteri vélemény az építési engedélykérelemhez kötelezően csatolandó.

Településképi véleményezési eljárás mente:

 1. A településképi véleményezési eljárás lefolytatását megelőzően településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni (kivéve a Tervtanácsi véleményezéssel érintett eseteket erről bővebb információ, illetve a konzultáció iránti kérelem a Városrendezési Ügyek  Településkép-védelmi Szakmai Konzultáció pontja alatt érhető el).
 2. Mind a főépítészi, mind a tervtanácsi álláspontra alapozott véleményezési eljárás a TKR 7. számú melléklete szerinti, településképi véleményezési eljárás iránti kérelem papír alapú formátumának és a szükséges mennyiségű (főépítészi állásfoglalás alapján 1 példány, tervtanácsi állásfoglalás alapján 2 példány) papír alapú tervdokumentációnak a Főépítészi Önálló Csoporthoz történő benyújtásával indul. Felhívom figyelmüket, hogy a tervtanács állásfoglalásán alapuló véleményezési eljárás során a lentebb található információk szerint kell eljárni.
 3. A tervdokumentációt az ÉTDR felületre fel kell tölteni településképi véleményezésre és hozzáférést kell adni a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterének.
 4. A települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a véleményezi kérelem benyújtásától számított 15 napon belül alakítja ki.
 5. A településképi vélemény, - amelynek melléklete a tervtanácsi állásfoglalás - az Építtető számára papír alapon megküldésre kerül, illetve ÉTDR rendszerben feltöltésre és megküldésre kerül.

Tervtanácsi álláspontra alapozott véleményezési eljárás egyéb információi:

Amennyiben a TKR 6. számú melléklete úgy rendelkezik a polgármester döntését VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVTANÁCSÁNAK véleményére alapozza, akkor a tervtanács szükségességét mielőbb jelezni kell személyesen, e-mailen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , vagy telefonon a Főépítészi Önálló Csoport számára.

A Tervtanács építészeti, városépítészeti, egyéb magas- és mélyépítéssel összefüggő műszaki kérdésekben jártas segítő és véleményező szakmai testület.

A Tervtanács szavazati joggal rendelkező elnökből és tervtanácsi tagokból áll, számuk az elnökkel együtt 12 fő, akiknek feladata a helyi településképi követelmények érvényesítése és az Étv. illeszkedési szabályai érvényesülésének elősegítése.

Elnöke a mindenkori városi főépítész, titkára a Főépítészi Önálló Csoport referense. Munkáját a tervtanáccsal kapcsolatos helyi rendelet előírásai alapján végzi. A tervek benyújtásának kötelezettsége a mindenkori felelős tervező feladata. A Tervtanács a településrendezési tervek jóváhagyási eljárásában, az építészeti-műszaki tervek hatósági engedélyezési eljárását megelőző szakaszában ad szakmai véleményt. A Tervtanács - a tárgyalandó témák mennyiségétől függően - általában havonta ülésezik.

A Tervtanács véleményezi a TKR-ben meghatározott – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények, épületek, műtárgyak terveit.

A Tervtanács véleményét és javaslatait az alábbi általános szempontok figyelembevételével alakítja ki:

 • a város természetes- és épített értékeinek, valamint a meglévő településszerkezetnek és településkép értékeinek védelme
 • a településkép harmonikus és értékálló alakításának elősegítése,
 • a településrendezési- és fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása,
 • a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

A tervdokumentáció bírálata az alábbiak szerint zajlik:

 • tervező röviden bemutatja a terv legfontosabb ismérveit,
 • a Tervtanács tagjai, majd a tanácskozási joggal résztvevők szükség eseten kérdéseket tesznek fel a tervvel kapcsolatban, amelyekre a tervező válaszol,
 • a Tervtanács tagjai, illetve a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik véleményüket, amelyet megindokolnak,
 • a Tervtanács elnöke összefoglalja az elhangzottakat, megfogalmazza az adott napirendi ponttal kapcsolatban kialakítandó vélemény tervezetet,
 • a Tervtanács elnöke szavazásra bocsájtja a vélemény tervezetet.

Tervtanácsi vélemény kiadása során születendő döntések:

 • ENGEDÉLYEZÉSRE AJÁNL
 • ENGEDÉLYEZÉSRE NEM AJÁNL.

Ügymenet:

 1. A tervtanács tervezett időpontjáról a tervtanácsi szakmai titkára tájékoztatja a korábban már bejelentkezett tervezőket és egy jelentkezési adatlapot küld ki.
 2. A jelentkezési adatlap visszaküldését követően a szakmai titkár megküldi a szükséges információkat az eljárás menetéről, a határidőkről, a szükséges teendőkről.
 3. A településképi véleményezési eljáráshoz a határidőben, a tervtanácsi szakmai titkár iránymutatásával beérkezett tervdokumentációk alapján meghívó kerül kiküldésre.
 4. Tervtanács ülésezik, melyen a tervező jelenlétét biztosítani szükséges.
 5. A helyi Építészeti- műszaki Tervtanács  által tett, a tervekkel kapcsolatos észrevételekről és elfogadásáról, átdolgozásáról, illetve el nem fogadásáról az elnök állásfoglalást készít.
 6. A települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a véleményezi kérelem benyújtásától számított 15 napon belül alakítja ki.
 7. A településképi vélemény amelynek melléklete a tervtanácsi állásfoglalás – az Építtető számára papír alapon megküldésre kerül, illetve ÉTDR rendszerben feltöltésre és megküldésre kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi véleményezési eljárás a papír alapú dokumentáció és az eredeti, aláírt formanyomtatvány, kérelem Főépítészi Önálló Csoporthoz történő benyújtásával indul!

A benyújtandó dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • eltérő szintek alaprajzai
 • minden eltérő megjelenésű homlokzat
 • legalább kettő, egymással szöget bezáró metszet
 • megértéshez szükséges számú színezett modellkép
 • környezetbe illesztett fotorealisztikus utacaképek
 • tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata – amennyiben releváns.

A fenti dokumentumok mindegyikét a kérelmezőnek és a tervezőnek is alá kell írnia.

Vélemény kiadására rendelkezésre álló idő: 15 nap

Vélemény kiadása során születendő döntések:

 • JOGSZERŰ HALLGATÁS
 • ENGEDÉLYEZÉSRE JAVASOL
 • ENGEDÉLYEZÉSRE FELTÉTELLEL JAVASOL
 • ENGEDÉLYEZÉSRE NEM JAVASOL.

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet  26/A. §  (8) pontja alapján a településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Igénybe veheti: bármely természetes vagy jogi személy

Az ügyet intéző iroda: 

Főépítészi Önálló Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 209. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schvarczné Kocsi Tímea (Tel.: 88/ 549-289, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Schoderbeck Éva (Tel: 88/ 549-261;  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: az eljárás díj- és illetékmentes.

 •  

A településképi bejelentési eljárási kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

hétfő és szerdai napokon személyesen
a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában.
 

Kapcsolódó jogszabályok:

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről (4.06 MB)

14/2013. (III.29.) önkorm. rendelet a közterületek használatáról (5.66 MB)

13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet a helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról (346.35 kB)

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.


Letölthető dokumentumok:

icon Véleményezési adatlap településképi eljáráshoz (TKR 7.sz. melléklet) (693.6 kB)

icon Jelentkezési adatlap tervtanácsra (226.99 kB)

icon VMJV TAK 1. sz. melléklet és TKR 3. sz. melléklet (1.65 MB)

Vissza az oldal tetejére >>