Településképi bejelentési eljárás

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, mely a Településképi Arculati Kézikönyvre épül.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja az, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban -  a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendelethez kapcsolódó eljárásokat, valamint a benne foglalt kötelező formanyomtatványokat 2017. szeptember 29-től kell alkalmazni, mely előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a TKR 8. számú mellékletében meghatározta azon - építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A.§-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő - építési tevékenységek körét, amelyekkel kapcsolatosan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, amennyiben az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó területek karaktertérképén, illetve a szabályozási terven jelölt:

 • helyi értékvédelmi területen,
 • helyi védettségű telken és közvetlen szomszédságában,
 • főközlekedési utak és azok csomópontjai mentén,
 • országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen,
 • önkormányzati tulajdonú területen;
 • olyan területen  helyezkedik el, amelyre a várból rálátás adódik.

Néhány főbb nem építési engedély köteles, de településképi bejelentés köteles tevékenység:

 • kerítésépítés, átalakítás
 • klíma és hirdető berendezések (pl. parabola antenna) felszerelése
 • utólagos hőszigetelés
 • homlokzat színezése
 • nyílászáró csere
 • reklám- és információs elemek kihelyezése
 • 2 hét időtartamot meghaladó kitelepülés (pl. időszakosan kitelepülő árusítás, közterületen foglalkozások tartása)
 • stb.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e bejelentési eljárást lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi bejelentési eljárás lefolytatását megelőzően településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni.

A konzultációról bővebb információ, illetve a konzultáció iránti kérelem a Városrendezési Ügyek Településkép-védelmi Szakmai Konzultáció pontja alatt érhető el.

A településképi bejelentési eljárás megindításához a TKR 9. számú mellékletét (településképi bejelentési eljárás iránti kérelem) kell benyújtani. Településképi bejelentési eljárásra benyújtandó kérelemnek - a kötelező formanyomtatványon kívül - az alábbi (1 példány elektronikus és 1 példány papír formátumú) dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • alaprajz(ok)
 • homlokzat(ok)
 • helyszínre illesztett látványterv
 • tulajdonosi / társasházi hozzájárulás - amennyiben releváns
 • egyéb (pl.: kertészeti munkarészek) – amennyiben releváns.

A fenti dokumentumok mindegyikét a kérelmezőnek alá kell írnia.

Az eljárás a kérelem Főépítészi Csoporthoz történő benyújtásával kezdődik.

Az ügyfél által bejelentett építési tevékenység akkor kezdhető meg, ha a települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 15 napon belül nem tiltotta meg. A tudomásulvételről a bejelentőt hatósági határozat megküldésével értesíti a polgármester, mely határozat meghatározott időtartamra szól és feltételeket is tartalmazhat, amelyet a tevékenység megvalósítása során figyelembe kell venni. A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester önkormányzati jogkörben jár el, döntését a főépítész véleményére alapozva hozza meg. Döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység a kiadott határozatnak megfelelően való folytatását a polgármester ellenőrzi.

A határozat kiadására rendelkezésre álló idő: 15 nap

A határozat kiadása során születendő döntések:

 • JOGSZERŰ HALLGATÁS
 • TUDOMÁSUL VESZ
 • FELTÉTELEKKEL TUDOMÁSUL VESZ
 • MEGTILT ÉS FIGYELMEZTET.

Igénybe veheti: bármely természetes vagy jogi személy

Az ügyet intéző iroda: 

Főépítészi Önálló Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 209. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Schvarczné Kocsi Tímea (Tel.: 88/ 549-289, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Schoderbeck Éva (Tel: 88/ 549-261;  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: Az eljárás díj- és illetékmentes.

A határozat kiadása során születendő döntések:

 • TUDOMÁSUL VESZ
 • FELTÉTELEKKEL TUDOMÁSUL VESZ
 • MEGTILT ÉS FIGYELMEZTET

A településképi bejelentési eljárási kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

hétfő és szerdai napokon személyesen
a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában.
 

Kapcsolódó jogszabályok:

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről (4.06 MB)

>14/2013. (III.29.) önkorm. rendelet a közterületek használatáról (5.66 MB)

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.


Letölthető dokumentumok:

icon Bejelentési adatlap településképi eljáráshoz (TKR 9.sz. melléklet) (660.38 kB)

icon VMJV TAK 1. sz. melléklet és TKR 3. sz. melléklet (1.65 MB)