Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások

- gyermekek átmeneti gondozása: családok átmeneti otthona
- gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde, gyermekek alternatív ellátása
- gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ

Családok átmeneti otthona

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve: 

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Címe: 8200 Veszprém, Pápai u. 37.

Felvilágosítás kérhető: 

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.   
Telefonon: +36 88 549 100, mellék: #115
Fax: (88) 402-240

A szolgáltatást igénybe veheti: Veszprém, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Tótvázsony, Veszprémfajsz és Vöröstó települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező szülő és gyermeke.

Az igénybevétel kezdeményezhető: az intézmény vezetőjénél

Szükséges iratok:

  • személyes adatokat tartalmazó írásos kérelem,
  • személyazonosító igazolvány,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • TAJ kártya,
  • a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumok,
  • egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény.

Ügyintézés díja: nincs.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

> 328/2011 (XII.29.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

8/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról (463.49 kB)

 

Bölcsőde

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti továbbá a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsőde továbbra is biztosítja a fogyatékos gyermekek gondozását, nevelését, a korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelést a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végzi.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
Címe: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.

Felvilágosítás kérhető: 

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefonon: (88) 428-861;  Fax: (88) 428-869

Bölcsődék elérhetőségei:

Módszertani Bölcsőde 
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
(88) 328-661
 
Napsugár Bölcsőde
8200 Veszprém Kengyel u.1.
Tel.: (88) 326-820

 
Hóvirág Bölcsőde
8200 Veszprém Ördögárok u.5.
Tel.: (88) 428-270
 
Vackor Bölcsőde
8200 Veszprém Halle u.1.
Tel.: (88) 426-250
 
Aprófalvi Bölcsőde 
8200 Veszprém Lóczy Lajos u.22.
Tel.: (88) 423-291
 
Rátóti Bölcsőde 
8412 Veszprém-Gyulafirátót, Alsó-újsor 32.
Tel.: (88) 326-820

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ellátást igénybe veheti: Veszprém város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező szülő gyermeke.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsőde továbbra is biztosítja a hat éven aluli fogyatékos gyermek napközbeni ellátását.

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani:

  • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
  • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
  • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

Az igénybevétel kezdeményezhető: Az intézmény vezetőjénél.

Szükséges iratok: kérelemnyomtatvány, TAJ Kártya,  a gyermek általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás, a kérelmező munkaviszonyát vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló dokumentum, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az ezt igazoló határozat.

Ügyintézés díja: nincs.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

Gyermekjóléti szolgálat 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés általános szolgáltatási feladatain túl

a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít

aa) utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,

ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,

ac) - ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,

ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,

ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,

af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,

ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;

b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében

ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,

bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,

bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;

c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára;

d) elkészíti a szociális diagnózist.

A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Címe: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13.

Felvilágosítás kérhető: 
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefonon: (88) 402-240 (88) 402-530 Fax: (88) 402-240 

A szolgáltatást igénybe veheti:

1. Gyermekjóléti szolgáltatást: Veszprém, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Tótvázsony, Veszprémfajsz és Vöröstó települések közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.

2. Gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásait: Veszprém Járás közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személy.

Ügyfélfogadási idő:

8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13. (Veszprém)

Telefon: (88) 402-240 (88) 402-530
Hétfő: 07.30 – 16.00
Kedd: 07.30-16.00
Csütörtök: 07.30-16.00
Péntek: 07.30-13.30
 
8246 Tótvázsony, Magyar u. 101. (Tótvázsony, Hidegkút)
Telefon: 06-20/259-2133
Hétfő: 10.00-15.00
Kedd: Előzetes egyeztetés alapján
Csütörtök: 08.00-12.00
 
8291 Barnag, Fő utca 33.
Telefon: 06-20/259-2133
Kedd: 07.30-12.00
 
8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 43. (Nemesvámos, Veszprémfajsz)
Telefon: 06-20/259-2063, 06-30/842-8515
Kedd: 11.00-15.00
Csütörtök: 9.00-12.00
Péntek: előzetes egyeztetés alpján
 
8291 Nagyvázsony, Petőfi u. 4. (Nagyvázsony, Pula, Vöröstó, Mencshely)
Telefon: 06-88/264-293, 06-20/2854722, 06-20/259-2043
Hétfő: 08.00-12.00 Kedd:12.00-16.00
Csütörtök: 08.00-12.00
 
8192 Hajmáskér, Iskola u. 4.
Telefon: 06-20/259-2143
Hétfő: 08.30-12.00
Kedd: 12.30-16.00
Csütörtök: Előzetes egyeztetés alapján
Péntek: 08.30-10.00
 
8413 Eplény, Veszprémi u. 68.
Telefon: 06-88/402-240, 06-20/387-8356
Minden hónap utolsó csütörtökjén: 10.00-12.00

Az igénybevétel kezdeményezhető: Az intézmény szakmai vezetője által kijelölt családsegítőnél/esetmenedzsernél. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevétele külön eljárás nélkül történik.

Szükséges iratok: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

> 1997. évi XXXI. többször módosított törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

> 328/2011 (XII.29.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

> 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

8/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról (463.49 kB)

 

Alternatív napközbeni ellátás

Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 

a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás,

b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés.


A szolgáltatást nyújtó intézmény neve:
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
Címe: 8200 Veszprém, Táborállás park 1.

Felvilágosítás kérhető:
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefonon: (88) 402-240, (88) 402-530, (20) 259-2073

Nyitvatartási idő:

hétfő: 9.00 – 12.00
kedd: 9.00 – 12.00
szerda: zárva
csütörtök: 9.00 – 12.00
péntek: 9.00 – 12.00
 
Az igénybevétel kezdeményezhető:
Az intézmény szakmai vezetője által kijelölt családsegítőnél/esetmenedzsernél. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevétele külön eljárás nélkül történik.

Szükséges iratok:

személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya.

Ügyintézés díja: nincs.


 
 
 
 
    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek