Közlemény zajkibocsátási határérték megállapításról Nyomtatás
2020. július 29. szerda, 15:12 Közérdekű hirdetmények

Az eljáró hatóság megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Az ügy száma: KIG/2172-7/2020.

Az ügy tárgya: Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása a Veszprém, Óváros tér 26. szám alatt üzemeltetett „Kedvencem Wok & Bár” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozóan. 

A kérelmező ügyfél neve: Óváros Bisztró Kft.

A kérelmező ügyfél székhelye: 8200 Veszprém, Takácskert utca 2. fszt. 1.

A tárgyi ügyben hozott döntés megtekinthető Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Központi Ügyfélszolgálati Irodájában a 8200 Veszprém Óváros tér 9. szám alatt.

A közlemény kifüggesztésének napja: 2020. július 29.

H A T Á R O Z A T

A 8200 Veszprém, Takácskert utca 2. fszt. 1. szám alatti székhelyű Óváros Bisztró Kft. (továbbiakban: ügyfél) által, a Veszprém, Óváros tér 26. szám alatt üzemeltetett „Kedvencem Wok & Bár” elnevezésű vendéglátó egység működésére vonatkozóan (a továbbiakban: vendéglátó egység) az alábbi

környezeti zajkibocsátási határértékeket állapítom meg:

- a Veszprém, Thököly utca 1., 40 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Thököly utca 3., 39 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Buhim utca 1., 248 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Buhim utca 2., 41/1 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Buhim utca 3., 250 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Buhim utca 8., 2486 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Buhim utca 10., 2485 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Óváros tér 23., 252 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Óváros tér 22., 253/1 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Rákóczi F. u. 2., 45 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Rákóczi F. u. 4., 46 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Rákóczi F. u. 6., 47 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Rákóczi F. u. 8., 48 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Szabadság tér 11., 34 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Szabadság tér 12., 35 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Szabadság tér 13., 36 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig) 52 dB(A),

éjjel (22-06 óráig) 42 dB(A);

- a Veszprém, Rákóczi F. u. 7., 57 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Rákóczi F. u. 3., 59 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Rákóczi F. u. 1., 60 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Óváros tér 1., 50 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Óváros tér 2., 51 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Óváros tér 4., 53 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Thököly utca 9., 2508 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Thököly utca 10., 2510 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, 2511 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, 2512 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- a Veszprém, Thököly utca 11., 2507 hrsz. alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

nappal (06-22 óráig) 47 dB(A),

éjjel (22-06 óráig) 37 dB(A).

Kötelezem az ügyfelet a fenti határértékek jelen határozat véglegessé válását követő mindenkori betartására.

Üzemelési előírások

Zajforrások működési ideje: a kérelem 5. pontja szerint.

A zajkibocsátási határértékek a Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet, Zajvédelmi Mérőcsoport 1/06/2020 azonosító számú Mérési jegyzőkönyv (továbbiakban: jegyzőkönyv) „12. Zajforrások bemutatása” című fejezetében felsorolt berendezésekre, a megadott működési idő szerinti üzemeltetésére, üzemállapotra vonatkoznak, a fejezetben megadott feltételek mellett.

Az ügyfél a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés megváltozását eredményezheti, 30 napon belül fenti határozatszámra való hivatkozással köteles Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelenteni.

E határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak címzett, de hatóságomnál előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 10 000 forint összegű eljárási illeték, amely összeget illetékbélyegben, vagy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11748007-15430001-03470000 számú pénzforgalmi számlája javára, átutalással kell megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába be kell írni e határozat számát.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, vagy csak a döntésből közvetlenül adódó jog-, vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A másodfokú hatóság az eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja, vagy megsemmisíti.

A határozat indokolásának kivonata:

A vendéglátó egységre vonatkozó környezeti zajkibocsátási határérték megállapítási ügyben

benyújtott kérelem, a zajvizsgálati jegyzőkönyv, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló többször módosított 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet rendelkezései alapján az eljáró hatóság a rendelkező részben meghatározott környezeti zajkibocsátási határértékeket állapította meg a rendelkező részben írt, a vendéglátó egység vélelmezett hatásterületén levő védendő épületekre vonatkozóan.