Pályázat intézményvezetői munkakörre Nyomtatás
2022. július 19. kedd, 00:00 Állásajánlatok

Pályázati felhívás a Kabóca Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39-41. §-ai alapján, figyelemmel az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseire, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kabóca Bábszínház (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) igazgatói munkakörének ellátására.

A munkaviszony tartalma:

Az igazgató feladatát határozott idejű munkaviszonyban látja el, az Emtv. 39-41. §-ai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. A munkaviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:

 • büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt
 • cselekvőképesség
 • iskolai végzettség:
 • szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség; vagy
 • jogász; vagy
 • közgazdász szakképzettség.
 • A szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól
 • a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített;
 • a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy mentesül.
 • szakmai gyakorlat:
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő; vagy
 • legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: idegen nyelv ismerete.

A javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, figyelemmel az Emtv. 39/A. §-ában foglaltakra.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony 5 év határozott időtartamra jön létre, 2023. február 01-től 2028. január 31-ig.

A munkába lépés napja: 2023. február 01.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a bábszínházi társulat és az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, a bábszínházi szakmai tevékenység feltételeit,
 • felelős az intézmény pénzügyi egyensúlyáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
 • törekszik az államháztartáson kívüli pályázati és támogatói források megszerzésére, növelésére,
 • megbízatása idejére szóló perspektivikus művészeti és társulatfejlesztési tervet készít,
 • felelős a fenntartói megállapodásban vállaltak teljesüléséért, a kiemelt előadó-művészeti szervezet minősítés működési és szakmai feltételeinek folyamatos biztosításáért,
 • gondoskodik az intézmény közönségkapcsolatának erősítéséről, a látogatottság növeléséről,
 • megtervezi, kialakítja, fejleszti a bábszínház nemzetközi kapcsolatait,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 • képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt.

Az intézmény jogállása:

költségvetési szerv, amelynél a gazdasági szervezet feladatait az Áht. 10. § (4a) bekezdés értelmében az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el.

Az intézmény tevékenységi köre:

 • báb- és gyermekszínházi előadásokat hoz létre,
 • részt vesz Veszprém város gyermek korosztálya igényes nevelésében és szórakoztatásában, Veszprém város nemzetközi és kulturális kapcsolataiban, a hazai és nemzetközi művészeti együttműködésekben,
 • színházi, bábszínházi szakmai találkozókat szervez,
 • a város amatőr bábmozgalmában tevékenykedők szakmai képzésében segítséget nyújt.

Az előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai

2022. évi bevételek (ezer Ft-ban):

Intézményi működési költségvetési bevételek:

 • működési bevételek: 39.838 e Ft
 • működési célú támogatás Áht-on belülről: 19.420 e Ft
 • működési célú átvett pénzeszköz: 14.099 e Ft
 • Irányító szervtől kapott támogatás:
 • összesen: 122.397 e Ft
 • ebből állami támogatás: 61.643 e Ft
 • ebből önkormányzati támogatás: 60.754 e Ft

Bevételek összesen: 216.957 e Ft

2022. évi kiadások (ezer Ft-ban):

Működési költségvetési kiadások:

 • személyi juttatások: 105.468 e Ft
 • munkaadót terh. jár.és szoc.hj. adó: 15.233 e Ft
 • dologi kiadások: 95.746 e Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások:

 • beruházási kiadások: 510 e Ft
 • felújítások: 0e FT

Kiadások összesen: 216.957 e Ft

2022. évi engedélyezett létszám: 21 fő + 2 fő közfoglalkoztatott

Az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos tartalmi követelmények

A 2021. január 1-től 2024. december 31-ig hatályos Fenntartói megállapodásban foglaltak szerint a Bábszínház vállalja, hogy az Emtv. rendelkezésének megfelelően folyamatosan biztosítja a „kiemelt” minősítésű besorolás megőrzését. Ennek érdekében a Bábszínház:

 • tevékenysége során megfelel a legmagasabb szakmai minőségi követelményeknek, folyamatosan gondoskodik arról, hogy a társulathoz tartozó művészek szakmai fejlődése biztosított legyen, megteremti a társulat fejlődéséhez szükséges műhelymunka feltételeit, művészeti koncepciójában, évadtervében a társulati működéshez, a művészek fejlődéséhez szükséges követelményeket érvényre juttatja;
 • évadonként műsorára tűz legalább 2 bemutatót, 1 magyar szerző művét (beleértve a népmese adaptációkat is), valamint 1 kortárs szerző művét;
 • műsortervében előnyt élveznek a magyar klasszikus művek, illetve a kortárs magyar irodalom értékei;
 • minimum 150 előadást játszik, melyből 50% Veszprémben történik; a másik 50% az ország egyéb településein illetve nemzetközi területen;
 • az előadások számából legalább 5 a Kárpát-medencei magyarlakta területen, illetve a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott helyen történik;
 • az előadások számának 75%-a saját előadás;
 • az előadások számának minimum 90%-a gyermek- és ifjúsági előadás;
 • az elért nézőszám megőrzése, lehetséges növelése során elsődlegesnek tekinti a székhelyi előadások számának növelését;
 • működteti a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási rendszert;
 • a produkciók megrendezésekor törekszik a bábos műfaj kínálta sokszínűség megőrzésére, újszerű bábos előadó-művészeti technikák alkalmazására;
 • szakmai kapcsolatot tart fenn külföldi bábművészeti szervezetekkel és intézményekkel, biztosítja jelenlétét a nemzetközi bábművészeti életben, képviseli és népszerűsíti a magyar kultúrát;
 • gondoskodik közönségkapcsolatainak folyamatos erősítéséről,
 • felkérésre együttműködik az Önkormányzat és intézményei által rendezett kiemelt kulturális nagyrendezvények, fesztiválok lebonyolításában,
 • részt vesz a testvérvárosi programokban,
 • részt vesz a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megvalósításában.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy a kikérésről szóló igazolás)
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i) vagy az állami kitüntetés(ek), díj(ak) vagy a tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolata(i)
 • a szakmai/vezetői gyakorlatot bizonyító igazolás(ok)
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kér-e vagy sem
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem. (A nyilatkozat letölthető itt >> )

A pályázat benyújtásának határideje:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján (www.kormany.hu) történő közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Kabóca Bábszínház igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére, illetve elektronikusan (pdf) formátumban a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Perlaki Claudia csoportvezető 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 3. em. 314. iroda, telefon: 88/549-194, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a benyújtási határidőt követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a szakmai bizottság ülését követően az első közgyűlésen dönt a munkakör betöltéséről.

Letölthető dokumentum:

icon Kabóca Bábszínház igazgatói pályázat (2022) (146.83 kB)