Pályázat intézményvezetői állásra Nyomtatás
2021. január 30. szombat, 00:00 Állásajánlatok

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör óvodapedagógus.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2021. augusztus 16-tól 2026. augusztus 15-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Avar u. 7/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.

2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:

- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,

- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,

- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 2d) és 2e) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

- cselekvőképesség,

- óvodapedagógus végzettség,

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

- egészségügyi alkalmasság,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény és egyéb juttatások:

A Köznev. tv., valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél,

- fényképes szakmai önéletrajz,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),

- szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből).

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell írásban benyújtani és elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodájának csoportvezetője Mészáros Éva. Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Közgyűlés a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a véleményezési határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. augusztus 16-tól tölthető be.