Településképi véleményezési eljárás

A 2016. júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, mely a Településképi Arculati Kézikönyvre épül.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja az, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban - a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az új településképi rendelethez kapcsolódó eljárásokat, valamint a benne foglalt kötelező formanyomtatványokat 2017. szeptember 29-től kell alkalmazni, mely előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket!

Az eljárás lehetőséget ad a polgármester számára, hogy egyes külön jogszabályokban meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről - melyek eseteit és körét a TKR  6. számú melléklete részletesen tartalmazza - véleményt adjon, még az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását megelőzően. Véleményét az önkormányzat főépítészének vagy a helyi Építészeti- műszaki Tervtanácsának álláspontjára alapozva fogalmazza meg. A polgármesteri vélemény az építési engedélykérelemhez kötelezően csatolandó.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi véleményezési eljárás lefolytatását megelőzően településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni (kivéve a Tervtanácsi véleményezéssel érintett eseteket), amennyiben az érintett ingatlan:

 • a várból látható, valamint helyi védelemmel érintett területen,
 • vagy a TKR 3. mellékletben jelölt fő közlekedési utakkal és közterületekkel határos területeken helyezkedik el.

A konzultációról bővebb információ, illetve a konzultáció iránti kérelem a Városrendezési Ügyek  Településkép-védelmi Szakmai Konzultáció pontja alatt érhető el.

Mind a főépítészi, mind a tervtanácsi álláspontra alapozott véleményezési eljárás a TKR 7. számú melléklete szerinti, településképi véleményezési eljárás iránti kérelem Főépítészi Csoporthoz történő benyújtásával kezdődik. A  kötelező formanyomtatványon kívül főépítészi álláspontra alapozott véleményezési eljárás során 1 elektronikus és 2 példány papír alapú dokumentáció benyújtása szükséges, míg a tervtanácsi álláspontra alapozott eljárás esetén - a tervtanácsi titkár iránymutatásai alapján, - 1 elektronikus és 3 példány papír alapú dokumentációt kell benyújtani.

A benyújtandó dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • eltérő szintek alaprajzai
 • minden eltérő megjelenésű homlokzat
 • legalább kettő, egymással szöget bezáró metszet
 • megértéshez szükséges számú színezett modellkép
 • környezetbe illesztett fotorealisztikus utacaképek
 • tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata – amennyiben releváns.

A fenti dokumentumok mindegyikét a kérelmezőnek és a tervezőnek is alá kell írnia.

A települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 15 napon belül alakítja ki. A javaslatról az Építtetőt vélemény megküldésével értesíti, mely vélemény végleges  és feltételeket is tartalmazhat, amelyet a tevékenység megvalósítása során figyelembe kell venni. A tevékenység - a kiadott véleménynek megfelelően történő - folytatását a polgármester ellenőrzi.

Vélemény kiadására rendelkezésre álló idő: 15 nap

Vélemény kiadása során születendő döntések:

 • JOGSZERŰ HALLGATÁS
 • ENGEDÉLYEZÉSRE JAVASOL
 • ENGEDÉLYEZÉSRE FELTÉTELLEL JAVASOL
 • ENGEDÉLYEZÉSRE NEM JAVASOL.

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet  26/A. §  (8) pontja alapján a településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Tervtanácsi álláspontra alapozott véleményezési eljárás egyéb információi

Amennyiben a TKR 6. számú melléklete úgy rendelkezik a polgármester döntését VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVTANÁCSÁNAK véleményére alapozza.

A Tervtanács építészeti, városépítészeti, egyéb magas- és mélyépítéssel összefüggő műszaki kérdésekben jártas segítő és véleményező szakmai testület.

A Tervtanács szavazati joggal rendelkező elnökből és tervtanácsi tagokból áll, számuk az elnökkel együtt 12 fő, akiknek feladata a helyi településképi követelmények érvényesítése és az Étv. illeszkedési szabályai érvényesülésének elősegítése.

Elnöke a mindenkori városi főépítész, titkára a Főépítészi Csoport referense. Munkáját a tervtanáccsal kapcsolatos helyi rendelet előírásai alapján végzi. A tervek benyújtásának kötelezettsége a mindenkori felelős tervező feladata. A Tervtanács a településrendezési tervek jóváhagyási eljárásában, az építészeti-műszaki tervek hatósági engedélyezési eljárását megelőző szakaszában ad szakmai véleményt. A Tervtanács - a tárgyalandó témák mennyiségétől függően - általában havonta ülésezik.

A Tervtanács véleményezi a TKR-ben meghatározott – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények, épületek, műtárgyak terveit.

A Tervtanács véleményét és javaslatait az alábbi általános szempontok figyelembevételével alakítja ki:

 • a város természetes- és épített értékeinek, valamint a meglévő településszerkezetnek és településkép értékeinek védelme
 • a településkép harmonikus és értékálló alakításának elősegítése,
 • a településrendezési- és fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása,
 • a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

A tervdokumentáció bírálata az alábbiak szerint zajlik:

 • tervező röviden bemutatja a terv legfontosabb ismérveit,
 • a Tervtanács tagjai, majd a tanácskozási joggal résztvevők szükség eseten kérdéseket tesznek fel a tervvel kapcsolatban, amelyekre a tervező válaszol,
 • a Tervtanács tagjai, illetve a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik véleményüket, amelyet megindokolnak,
 • a Tervtanács elnöke összefoglalja az elhangzottakat, megfogalmazza az adott napirendi ponttal kapcsolatban kialakítandó vélemény tervezetet,
 • a Tervtanács elnöke szavazásra bocsájtja a vélemény tervezetet.

Tervtanácsi vélemény kiadása során születendő döntések:

 • ENGEDÉLYEZÉSRE AJÁNL
 • ENGEDÉLYEZÉSRE NEM AJÁNL

Ügymenet:

Az eljárás a Településképi véleményezési kérelem dokumentációjának Főépítészi Csoporthoz történő benyújtásával indul, melyet a tervtanácsi titkár iránymutatása alapján kell megtenni.  A helyi Építészeti- műszaki Tervtanács  által tett, a tervekkel kapcsolatos észrevételekről és elfogadásáról, átdolgozásáról, illetve el nem fogadásáról az elnök állásfoglalást készít, amelyet a kérelem benyújtását követően 12 napon belül az érintetteknek megküld.  A tervtanács véleménye alapján a települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a véleményezi kérelem benyújtásától számított 15 napon belül alakítja ki. A javaslatról az Építtetőt vélemény megküldésével értesíti a polgármester, mely vélemény végleges  és feltételeket is tartalmazhat, amelyet a tevékenység megvalósítása során figyelembe kell venni. A tevékenység - kiadott véleménynek megfelelően történő - folytatását a polgármester ellenőrzi.

A tervtanácsi dokumentáció elektronikus példányát a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailcímre kell megküldeni.

Igénybe veheti: bármely természetes vagy jogi személy

Az ügyet intéző iroda: 

Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 209. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Béres Szandra (Tel.: 88/ 549-266, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Schvarczné Kocsi Tímea (Tel.: 88/ 549-289, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Schoderbeck Éva (Tel: 88/ 549-261;  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: az eljárás díj- és illetékmentes.

A településképi bejelentési eljárási kérelem benyújtható:

hétfő és szerdai napokon személyesen
a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 209 irodában.
 

Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről (4.06 MB)

icon 14/2013. (III.29.) önkorm. rendelet a közterületek használatáról (5.66 MB)

icon 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet a helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról (346.35 kB)

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.


Letölthető dokumentumok:

icon Véleményezési adatlap településképi eljáráshoz (TKR 7.sz. melléklet) (652.59 kB)

icon Jelentkezési adatlap Tervtanácsra (2018) (118.7 kB)

Vissza az oldal tetejére >>