Városrendezési ügyek
Településképi bejelentési eljárás

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket! 

 
Településképi véleményezési eljárás

A helyi településképi eljárásokról szóló rendelet és az ehhez kapcsolódó rendeletek megalkotásának alapvető célja az, hogy a város településképi-, műemléki-, építészeti-, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

 
Településképi kötelezési eljárás

Felhívjuk figyelmet, hogy a településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetője 50.000 forint bírsággal sújtható.

 
Településrendezéssel kapcsolatos kérdések

Veszprém város településfejlesztési koncepciójával, településszerkezeti tervével, szabályozási tervével és helyi építési szabályzatával kapcsolatos észrevételek tehetők, módosítási igények benyújthatók, információ, felvilágosítás kérhető.

 
Partnerségi Egyeztetés Szabályai

A Közgyűlés az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetésbe bevonja a város teljes lakosságát, a területén működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket.

 
Veszprém településfejlesztési koncepciója
 
Veszprém MJ város településszerkezeti terve
 
Belterületi szabályozási terv

(M = 1:2 000)

 
Külterületi szabályozási terv

(M = 1:10 000)

 
Veszprém MJV helyi építési szabályzata
 
Műemléki védettségű épületek listája
 
Helyi védettségű épületek listája
 
Épületek, építmények építészeti megjelenését, városképet és tájalakítást érintő kérdések

A városi főépítész, és a műemlékek megóvásáért felelős hivatal munkatársai közös egyeztetést tartanak az országos és helyi jogszabályok által előírt esetekben.