Városrendezési ügyek
Településképi Arculati Kézikönyv
 
Településképi rendelet és arculati kézikönyv értékelése

Az új jogszabályoknak megfelelően a város elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét és az új Településképi rendeletét, amelynek értékelésére is lehetőséget biztosít.

 
Településkép-védelmi szakmai konzultáció

A 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet lehetővé tette, hogy településkép-védelmi szakmai konzultáció kerülhessen lefolytatásra a településképi követelményekről.

 
Településképi bejelentési eljárás

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket! 

 
Településképi véleményezési eljárás

A helyi településképi eljárásokról szóló rendelet és az ehhez kapcsolódó rendeletek megalkotásának alapvető célja az, hogy a város településképi-, műemléki-, építészeti-, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

 
Településképi kötelezési eljárás

Felhívjuk figyelmet, hogy a településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetője 50.000 forint bírsággal sújtható.

 
Településrendezéssel kapcsolatos kérdések

Veszprém város településfejlesztési koncepciójával, településszerkezeti tervével, szabályozási tervével és helyi építési szabályzatával kapcsolatos észrevételek tehetők, módosítási igények benyújthatók, információ, felvilágosítás kérhető.

 
Partnerségi Egyeztetés Szabályai

A Közgyűlés az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetésbe bevonja a város teljes lakosságát, a területén működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket.

 
Veszprém településfejlesztési koncepciója
 
Veszprém MJV Településszerkezeti Terve

Veszprém MJV 213/2017.(IX.28.) határozatával jóváhagyott új településszerkezeti terve:

 
Veszprém MJV Belterületi Szabályozási Terve

2017. november 1-től hatályos az új Belterületi Szabályozási Terv

 
Veszprém MJV Külterületi Szabályozási Terve

2017. november 1-től hatályos az új Külterületi Szabályozási Terv

 
Veszprém MJV Helyi Építési Szabályzata
 
Műemléki védettségű épületek listája
 
Helyi védettségű épületek listája
 
Épületek, építmények építészeti megjelenését, városképet és tájalakítást érintő kérdések

A városi főépítész, és a műemlékek megóvásáért felelős hivatal munkatársai közös egyeztetést tartanak az országos és helyi jogszabályok által előírt esetekben.

 


 

    Acrobat Reader
    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek