Pályázat igazgatói állásra Nyomtatás
2018. augusztus 15. szerda, 01:00 Állásajánlatok

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: közművelődési szakember. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2018. december 01-től 2023. november 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Táborállás park 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. A közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
  • iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
  • a felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
  • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység folytatása
  • egészségügyi alkalmasság
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 • idegennyelv-ismeret
 • hazai és EU-s pályázat előkészítésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
 • nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata, amennyiben rendelkezik ilyennel
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolására kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása, projektben való részvétel igazolása
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére, valamint elektronikusan (pdf formátumban) a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető (8200 Veszprém, Óváros tér 9. 2. em. 211. iroda, telefon.: 88/549-194, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. december 1-től tölthető be.