Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés Veszprémben körforgalmú csomópontépítéssel és hídfelújítással (KDOP-2009-4.2.1/B-09)

A projekt eredményeképpen a belváros egyik legforgalmasabb lámpás kereszteződése (Budapest út – Jutasi út) öt ágú körforgalommá alakul át, továbbá felújításra kerül a város meghatározó jelképe, a Szent István völgyhíd.

Az érintett kereszteződésnek a város észak-dél és kelet-nyugat irányú forgalmának főcsomópontjaként kiemelkedő szerepe van az átmenő forgalom levezetésében.

 
A körforgalom felülnézetből

A körforgalomba a Jutasi út északról jövő ága, a Budapesti út keleti és nyugati ága, a Budapesti út – Almádi út összekötését biztosító új nyomvonal, közvetve az Ady E. utca, és a Hotellel szemben lévő parkoló bekötő útja csatlakozik be.

 
Lejáró a Budapest út felöl

A gyalogos forgalom akadálymentes és biztonságos átvezetésére tervezett egy aluljáró (az önkormányzat saját költségvetése terhére), továbbá sor kerül parkolóhelyek, kerékpártárolók kialakítására, utcabútorok kihelyezésére, és a zöld felületek növelésére.

 
Aluljáró
 
Jutasi úti lejárat
 
 Jutasi úti lejárat csatlakozása
 
Közvetlen cél az, hogy javuljon a belváros közlekedési helyzete, könnyebb, gyorsabb legyen a szolgáltató, kereskedelmi és egyéb belvárosi létesítmények elérhetősége. A projekt hosszú távú céljaként a kitűzött fejlesztések jelentősen hozzájárulnak a közlekedésből származó környezeti károk enyhítéséhez és egy élhetőbb városi környezet megteremtéséhez.
 

Pergola növényrács a lejáró felett

A projekt másik helyszíne a 2005 óta műemlékként jegyzett Szent István völgyhíd, melynek tartószerkezete és szigetelése újul meg a jelen infrastruktúra-fejlesztési pályázatnak köszönhetően.


Beruházás koordinátora: VMJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Beruházás összköltsége: 778 350 000 Ft

Elnyert támogatás mértéke: 391 887 498 Ft

Kivitelezés tervezett befejezési határideje: 2011. február

A Budapest u.-Jutasi út körforgalmú csomópont kialakítás leírása:

A műszaki tervdokumentáció elkészítésére az Önkormányzat 2003. évben kötött tervezési szerződést a PANNONTERV Kft-vel. 2004. október 21-én jogerőre emelkedett az útépítési engedély, aminek érvényességi határidejét 2008. február 6-án meghosszabbították 2009. október 21-ig.

Csomópont tervezési területe:

 • A Budapest utca nyugati ágán, 0-110 szelvényig,
 • A Budapest utca keleti ágán 0+110 szelvényig (a Kabay János utcai sziget helyi kialakítás a csomópont-átépítés következménye)
 • A Jutasi úton a 0+262 szelvényig bal oldalon autóbuszöböl hosszabbítás,
 • Új útnyomvonalon 0 +143 szelvényig
 • Ady Endre utcán 0+085 szelvényig
 • Parkoló úton 0+064 szelvényig
 • Hotellal szembeni parkolóterület kibővítése zöldterület terhére
 • Ady Endre utca felhagyott nyomvonalán parkolóterület építése bővítéssel és egy részén, megszűntetése a további felhagyott szakaszon.

Útépítés:

A Budapest utca - Jutasi út meglévő, jelzőlámpás csomópontjában körforgalmú csomópont kialakítása ötágú csomópontként, amelyben a Jutasi út északról jövő ága, a Budapest utca keleti és nyugati ága mellett déli oldalon becsatlakozik még a rendezési terv „észak-déli” nyomvonalaként szerepeltetett, a Budapest utca - Almádi út összekötését biztosító új útnyomvonal s közvetve az Ady Endre utca, valamint a Hotellel szemben lévő parkolóterület, és az ahhoz csatlakozó Bezerédi és Ádám Iván utcák, bekötő útja.

Az öt ág bevezetése minden irány megközelítését biztosítja, s nem kényszeríti felesleges úthosszak megtételére a járműveket. Ez nagy előnye a körforgalomnak, ugyanakkor a körpálya nagyságát ennek megfelelően növelni kellett, hogy az egyes ágaknak becsatlakozási lehetőségük is legyen a körpályán haladók mellett. Így a belső kör sugara R=25,0 m, a külső kör sugara 32,5 + 0,5 m biztonsági sáv. A körpálya nagysága járható gyűrű kialakítását nem teszi szükségessé a körpálya mellett is felfestésre kerül az 50 cm-es biztonsági sáv, így a körpálya szélessége 7,0 m. A becsatlakozó ágak útpálya szélessége 4,0 m, két oldalon 0,5-0,5 m biztonsági sávval, a kihajtó ágak 5,0 m szélesek, szintén 0,5-0,5 m biztonsági sávval. A két ág elválasztó szigeteket fog közre. A külön jobbra sávokat a körpályától megfelelő szélességre bővülnek a szigetek mentén.

Vízi-közmű építés:

A körforgalomba eső közműveket ki kell váltani részben a közmű állapota, részben az üzemeltethetősége biztosításával. Ezen tervek aktualizálása folyamatban van, különös tekintettel a Belváros rehabilitáció és a Kohéziós Alap II. ütem keretében tervezett víziközmű építésekre:

Az engedélyezési tervben még az alábbi közműkiváltások kerültek előirányzásra:

Vízellátás: A tervezett körforgalmú csomópont valamint az Ady Endre utca új nyomvonalra történő csatlakozása érinti a BAKONYKARSZT RT meglévő O 150 acny vezetékét az Ádám Iván utcától az Ady Endre utcáig, valamint a Budapest utcát keresztező vízvezetéket a 4081 hrsz irodaház melletti aknáig, ezen szakaszok kiváltásra kerülnek D 160 KPE P10 csőből. A vízvezeték kiváltása során új házibekötések nem készülnek csak a meglévők kerülnek felújításra, így többlet vízigény nem jelentkezik. A körforgalmú csomópontban a zöldterület locsolására készül új vízbekötés.

Szennyvíz: a tervezett szennyvízkiváltás során többlet szennyvíz-mennyiség nem jelentkezik. Az Ádám Iván utcától az SZ 1-4-10-4 jelű csatorna érinti a tervezett körforgalmat, mely kiváltásra kerül. A tervezett szennyvízcsatornával együtt a meglévő épületek házi bekötőcsatornája is készül a telekhatáron belül 1,0 m-re elhelyezett tisztítóidomig.

Csapadékvíz: A körforgalmú csomópont csapadékvíz kiváltásainál figyelembe vették a későbbiekben elhelyezendő gyalogos aluljáró megépíthetőségét, valamint a 2003. októberében elkészült Veszprém - Kertváros csapadékvíz elvezetési tanulmánytervében meghatározott csapadékvíz-csatornák nyomvonalát, valamint a levezetendő csapadékvíz mennyiségeket. A csapadékvíz befogadója a CS 5-0-0 jelű O 1,0 m-es főgyűjtő, melyet a körforgalomból ki kell váltani.

A csapadékvíz elvezetés vonatkozásában lényegi változás, hogy időközben elkészült az Ady Endre utcai csapadékvíz főgyűjtő engedélyezési terve. A főgyűjtő a Kertváros felszíni vizeit vezeti majd le a Séd-patakig, az Ady Endre u. (Liszt Ferenc utcától) – körforgalmú csomópont K-i oldala mellett – Jutasi út autóbusz pályaudvar mögötti szakasza – Kopácsi József utca (meglévő szakasz) – Fenyves utca - Remete köz nyomvonalon, DN 400-1600 –as szelvény mérettel. A Kohéziós Alap II. ütem keretében megvalósuló főgyűjtő csatorna lesz nagy részben a jelen projekt keretében tervezett körforgalmú csomópont csapadékvizeinek befogadója is.

Villamos energia ellátás és közvilágítás:

A tervezési terület alatt lévő kisfeszültségű kábel és szabadvezetékek átépítése és a közvilágítás átépítése az új útvonalvezetések, gyalogátkelőhelyek figyelembevételével.

Gázellátás: Az E.ON Kögáz Zrt. több, különböző nyomásfokozatú vezetéke érintett a körforgalmú csomópont építése kapcsán. A szolgáltató jelentős mértékű vezetékkiváltást írt elő mivel a számára kötelező tartalommal bíró „Műszaki kézikönyv”szerint gázvezeték nem kerülhet körforgalmi burkolat alá, azokat a burkolat keresztmetszetén kívüli nyomvonal kijelöléssel kell vezetni. A földgázhálózatot érintő munkák tervezését és kivitelezését kizárólagos hatáskörrel az E.ON Kögáz Zrt. végezheti !

Távközlés, hírközlés: Az útépítési engedélyezési eljárás során tett közműszolgáltatói nyilatkozatok alapján a következő cégek érintettek: Invitel ZRT.(volt PANTEL ); UPC Mo. Kft.

A távközlési és hírközlési hálózatokat érintő munkák tervezését és kivitelezését kizárólagos hatáskörrel a közműszolgáltatók végezhetik.

A Szent István völgyhíd felújításának leírása:

A műszaki tervdokumentáció elkészítésére az Önkormányzat 2005. évben kötött tervezési szerződést a Híd Mérnöki Kft-vel. 2008. április 2-án jogerőre emelkedett az építési engedély.

Építési munkák: A hídon az alábbi felújítási munkákat kell feltétlenül elvégezni:

 • a felszerkezet (ívek, oszlopjármok, pályatartók és pályalemezek) betonfedési hibáinak PCC- habarcsos lokális javítása függőállványról, ill. alpinista módszerrel (csak a nagy íven),
 • a pályaburkolat és –szigetelés cseréje, a burkolat csatlakozási hézagok és az irányított repedésvonalak kiöntése (a nagy és kis ívek felett)
 • a kocsipálya dilatációs szerkezetek átalakítása ( a nagy és kis ívek felett),
 • a víznyelők magassági korrekciója, levezető csöveik, csepegtetők pótlása, javítása,
 • a gyalogjárda járható szigetelése, a külső szegélyen beton felületvédelem és a csatlakozási hézagok rugalmas anyagú kiöntése (csak a nagy ív felett),
 • a gyalogjárda dilatációs szerkezetek átalakítása, javítása (csak a nagy ív felett),
 • a hídkorlátok dilatációs mozgásának biztosítása és mázolása (csak a nagy ív felett),
 • a vezetőkorlát oszlopainak mázolása és hiánypótlása (csak a nagy ívnél)

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007