Vertikális Közösségi Integrációs Program

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0004

Elnyert támogatás: 133 411 795 Ft
Támogatási arány: 100%
Megvalósítás időszaka: 2013.02.15-2015.06.15.
 
Finanszírozó alap: Európai Szociális Alap
Támogatói döntés dátuma: 2012.09.19.
Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2013.02.13.

A Házgyári út 1. komplex telep-programjának célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű lakóközösség társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt 2013 februárjától 2015 júniusáig tart. A komplex telep-program segítségével ezen időszak alatt aktív, állandó (settelment típusú) szociális munkán keresztül folytatódik, és egyben jelentősen bővül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 20092011 között zajlott Vertikális Közösség Rehabilitációs Programja.

A projekt konzorciumi együttműködés formájában valósul meg. A konzorcium vezetője Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a szakmai megvalósítást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársai végzik. A projektben megvalósuló képzési programot a Türr István Kutató és Képző Intézet Székesfehérvári Igazgatósága tervezte és hajtja végre, melynek során a lakók OKJ minősítésű szakmákat szerezhetnek. A lakók segítését a munka világába való visszatérésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatja, konzorciumi partnerként a Kormányhivatal pályázati forrásból bértámogatást biztosít 5 lakó 6 hónapos foglalkoztatásához.

A pályázat sikerességéhez nagymértékben hozzájárult a város önkormányzatának elkötelezettsége valamint a kormányhivatal konzorciumi partnersége, utóbbi nélkül nem lett volna megvalósítható a lakók későbbi foglalkoztatása.

A projekt szükségességét elsősorban az a tény indokolja, hogy a fenti eszközrendszer igénybevétele a szegregátum mélyszegénységben élő lakosságának számára a hagyományos ellátási-szolgáltatási formákon keresztül nem megoldott.

A lakóközösség tagjainak az alapvető készségek és képességek hiányával, az alacsony iskolai végzettséggel, a roma származással, a stigmatizált lakókörnyezet hátterével, a rendkívül rossz életkörülményekkel esélyük sincs a jelenlegi társadalmi ellátórendszerben hátrányaik leküzdésére, a munkaerő-piacon való érvényesülésre, élethelyzetük javítására.

A komplex telep-program beavatkozási eszközrendszere a hátrányok felszámolását, enyhítését teszi lehetővé, 28 hónapos megvalósulási időtartama az egyéni és a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet felszámolásának kezdetét jelenti.

A projekt konzorciumi összefogásban Veszprém Megyei Jogú Város gesztorságával valósul meg.

A konzorcium tagjai:

VMJV Önkormányzata, mint főpályázó
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint felelős szakmai megvalósító
 
Türr István Képző és Kutató Intézet, mint kötelező konzorciumi partner
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, mint kötelező konzorciumi partner

Konzorciumi partnerek költségvetése:

VMJV Önkormányzata: 11.076.800 Ft
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ: 3.525.000 Ft
Türr István Képző és Kutató Intézet: 25.682.484 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület: 93.127.511 Ft 

A projekt keretei között megvalósuló infrastrukturális beruházások:

Kültéri játszótér kialakítása a ház előtt (megvalósult) 


5 lakás felújítása (megvalósult)

Szociális iroda és tanoda kialakítása (megvalósult)

Korai fejlesztő szoba kialakítása két lakás összenyitásával (megvalósult)

Jelenlegi közösségi tér felújítása (megvalósult)

A projekt keretében működő szolgáltatások:

Szociális beavatkozási terület Közösségi szolgáltatóház kialakítása és működtetése: Szociális ügyintézésében való segítségnyújtás, szociális és mentálhigiénés tanácsadás, információnyújtás, általános szociális munka, szociális munka családokkal, közösségi szociális munka, szociális munka szenvedélybetegekkel Közvetítő szerep vállalása az érintett szociális-, gyermekjóléti-, és gyermekvédelmi intézmények és az azok szolgáltatásait igénybe vevő lakók között.

Megfelelő helység biztosítása a szociális-, gyermekjóléti-, és gyermekvédelmi szakemberek számára egyéni esetkezelések, ügyintézés, esetkonferencia megvalósítására Dohányzás-, alkohol-, drog prevenciós tevékenység Családi életre nevelést biztosító program működtetése Kortárs segítő képzés Szülői szerepek erősítését biztosító program működtetése

Oktatási beavatkozási terület
Felnőttképzési szolgáltatások biztosítása

Készségfejlesztő és szocializációs tréning Pályaorientációs és szakmai alkalmasság-vizsgálat Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat Tanulási technikák tréning, a képzésbe való bennmaradást segítő szolgáltatásként Alapozó és szakmai képzések

  • Építőipari képzés 12 fővel 

  • Parkgondozó képzés 10 fővel

  • Tisztítás technikai munkatárs képzés 10 fővel

  • Vagyonőr képzés 10 fővel.

Az oktatási beavatkozási terület programja lezárult, valamennyi képzés sikeresen megvalósult, összesen 36 fő végzett eredményes vizsgával. 2014 áprilisában a tisztítás technológia OKJ-s képzésen résztvevők közül 9 fő, 2014 májusában a betanított kőműves és festő képzésen résztvevők közül 10 fő, a parkgondozó képzésen résztvevők közül 9 fő, 2014 júniusában a személy és vagyonőr OKJ-s képzésen résztvevők közül 8 fő tett sikeres vizsgát.

Egészségügyi beavatkozási terület

Egészségügyi szűrővizsgálati akciók Egészségpont működtetése Egészségügyi önvizsgálat biztosítása Egészséges életmód klubfoglalkozás

Közösségi beavatkozási terület Közösségi fórumok szervezése Önkéntes akciók szervezése a lakókörnyezet javításáért Önkéntes képzés Közösségi mediáció biztosítása Családi napok 

Gyermekszoba Program

Korai fejlesztés (egyéni foglalkozások) Alapkészségek fejlesztése és iskolai felzárkóztatás (egyéni foglalkozások) Tehetséggondozás Táboroztatás

Foglalkoztatás

Támogatott foglalkoztatás 5 fő számára 6 hónapon keresztül Saját forrásból történő továbbfoglalkoztatás 5 fő számára 6 hónapon keresztül Foglalkoztatást segítő szolgáltatások Mentori szolgáltatás Vállalkozóvá válás elősegítése tanácsadással  Képzési tanácsadás a megyei kormányhivatal munkaügyi központjai által támogatott szakképzések tekintetében Munkavállalási tanácsadás Érzékenyítő tréning, tanácsadás munkaadók számára Jelenleg a TKKI munkatársainak közreműködésével rendben zajlanak a foglalkoztatást segítő szolgáltatások. Október hónapban elindul a támogatott foglalkoztatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal közreműködésével. A projekt konzorciumi partnerei a Program Irányító Tanácson keresztül közvetlenül vesznek részt a projekt irányításában. A menedzsmentet a főpályázó biztosítja, illetve rajta keresztül csatlakoznak be a szociális és egészségügyi intézmények. Az oktatási beavatkozási terület feladatait, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat a TKKI látja el, emellett pedig gondoskodik a Humán szolgáltatások kapacitásainak fejlesztéséről és részt vesz minden beavatkozási terület szakmai irányításában. A Kormányhivatal a foglalkoztatás bértámogatásának biztosítását látja el, a Munkaügyi Központ pedig a célcsoportot kiemelt figyelemmel kíséri. A MMSzE a projekt szakmai megvalósítójaként a szegregátumon belüli szolgáltatásokért és a teljes szakmai programért felelős. 

A projekt első évének eredményei

A programba a pályázati útmutató szerinti maximális létszám bevonásra került, amely jelenleg 75 főt jelent, de természetesen a projekt szolgáltatásait a teljes lakóközösség igénybe veheti. Hétköznapokon 5 fő szociális munkás végez folyamatos esetgondozást a házban élő családokkal, melynek eredményeképp problémamentesen zajlott a felnőttképzésekbe bevonandó 42 fő felnőtt felkészítése és képzésbe integrálása. A projekt kifejezetten az aktív korúakra koncentráló programjai 2013 novemberében indultak el, megvalósult a TKKI által végzett kompetenciamérés majd ezt követően 10+12 fővel elindult decemberben a tisztítás technikai munkatárs valamint a betanított kőműves és festő képzés. Előbbi eredményeként a képzésben részt vevő asszonyoknak a Laver Kft. és a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. biztosítottak gyakorlati helyet. A betanított kőműves és festő tanfolyamon résztvevők gyakorlati képzésként saját lakókörnyezetük javításán, illetve 4 lakás felújításán dolgoztak. A 2014 áprilisában 10 fővel indult parkgondozó képzés szintén a ház környékének rendbetételét szolgálta. A projekt folytatásában a felnőttképzést sikeresen teljesítők közül 5 fő kerül főállású foglalkoztatásba a Máltai Szeretetszolgálatnál. Terveink szerint, a képzések zárása után további résztvevőket sikerül majd visszavezetnünk a munkaerő piacra.

A projekt gyermekekre és családjaikra koncentráló eleme az ún. Gyermekszoba Program rendkívül sikeres, amely elsősorban az együttműködő partnereink szakembereinek köszönhető. A Dózsa György Általános Iskola gyógypedagógusai az egyéni és csoportos fejlesztő foglalkoztatásokat, a veszprémi Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona munkatársai a családi fejlesztéseket, a veszprémi ÁNTSZ munkatársai pedig az egészségmegőrző és preventív foglalkoztatásokat biztosítják a lakóknak. A lakóközösség elköteleződése saját lakókörnyezetük megváltoztatására felerősödött, a projekt pedig ennek fejlesztése érdekében önkéntes rendezvények keretében biztosított lehetőséget a ház környékének szervezett rendbetételére. A lakók a ház mögötti egykori sportpályák területét önkéntes munkával megtisztították a tavalyi évben, idén pedig az aszfaltozott sportpályák kijavítását és használatba vételét tűzték ki célul.

Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósításában a konzorciumi partnerek elkötelezett és aktív segítséget nyújtanak egymásnak, a lakóközösség az eddigi legnagyobb mértékű személyi segítségnyújtáson keresztül pedig nagy erőfeszítéseket tett mind az egyéni mind pedig a közösségi fejlődés terén. 

 
 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007